تحصیلات

 کارشناسی آموزش ابتدایی

تارخ تولد

1346/04/01

سوابق اجرایی

ایشان از سال 1391 تا کنون مدیریت دبستان دخترانه دوره دوم جوادالا ئمه ناحیه 1 را بر عهده دارند.