تحصیلات

کارشناسی آموزش ابتدایی

کارشناسی ارشد نرم افزار

تاریخ تولد

1353/01/20 

سوابق اجرایی

ایشان از سال 1393 تا 1397 مدیریت دبستان پسرانه دور اول و از سال 1397 تا کنون مدیریت دبستان پسرانه دوره دوم مشغول به فعالیت در این مجموعه هستند.