تحصیلات

کارشناسی علوم تجربی

تاریخ تولد

1336/01/25

سوابق اجرایی

ایشان از سال 1386 تاکنون مدیریت دبیرستان پسرانه دوره اول جوادالائمه را به عهده داشته اند.