اسامی افراد به ترتیب از چپ به راست: اقایان فرهنگدوست، برادران، ساده، سفید و سعید نامه