به گزارش روابط عمومی جشنواره قلم های کوچک، قدم های بزرگ در بازه زمانی 14 الی 19 آبان ماه در دبیرستان پسرانه دوره دوم برگزار خواهد شد.

برنامه های این جشنواره شامل موارد زیر است:

_ نمایشگاه کتاب

_ اجرای برنامه های فرهنگی_ هنری

_ قصه گویی

_ برگزاری کارگاه های ترویج خواندن و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی، نوشتن خلاق، تصویرگری و ویدیو آرت می باشد.

ساعت کارگاه ها: ۱۵الی۱۸. ابتدایی دوره اول و دوم
ساعت۱۸:۳۰الی۹. دبیرستان دوره اول و دوم